พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบัน 
ดนตรีกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจัดขึ้นเป็นวาระแรก. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน 
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญา 
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ แก่ข้าพเจ้า. 

บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ต่อไปภายหน้า 
ก็คงจะได้เป็นบุคลากรทางดนตรีของชาติ ผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญงอกงาม 
ทางการดนตรี อันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งมีคุณค่าสูง ทั้งมีประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อชีวิต 
และสังคมมนุษย์. ความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง และกระจ่างแจ่มแจ้งเกี่ยวกับดนตรี 
ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติดนตรี ตามสาขาวิชา 
ที่แต่ละคนได้ฝึกฝนเล่าเรียนมานั้น ย่อมเป็นพื้นฐานสำคัญในการปฏิบัติงานดนตรี 
เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนเองและประเทศชาติ แต่ทุกคนก็จำเป็นต้องเสริมสร้าง 
พื้นฐานดังกล่าวให้ยิ่งหนาแน่นมั่นคงอยู่เสมอ. จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายหมั่นศึกษา 
หาความรู้เพิ่มเติม สร้างสมเพิ่มพูนประสบการณ์ และฝึกฝนพัฒนาฝีมือให้ชำนาญ 
จัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้น ด้วยความอุตสาหะพากเพียร ความมีวินัย และความรักในดนตรี
ที่มีอยู่ไม่เสื่อมคลาย. ถ้าทำได้ แต่ละคนก็จะเป็นผู้มีความสามารถและคุณสมบัติพร้อม 
ที่จะสร้างสรรค์จรรโลงการดนตรีของชาติสมกับที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเฉพาะ 
ทางการดนตรี. 

25
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีในชีวิต และมี
ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยทั่วกัน. 

26