พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑(๑) 
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
วันจันทร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้า 
มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและ 
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

คนเราทุกคน ย่อมปรารถนาความสำเร็จด้วยกันทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความสำเร็จที่สูงสุด คือความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน. ความสำเร็จที่ทุกคน 
มุ่งหวังนั้น หากแสวงหาและได้มาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง คือทุจริตเบียดเบียนผู้อื่น 
และเบียดบังส่วนรวมแล้ว ก็หาใช่ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ เพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่า 
ไม่จีรังยั่งยืนนัก และใครๆ ย่อมไม่สรรเสริญ. ความสำเร็จที่แท้จริง จะต้องเป็นสิ่งที่
คนเราสามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่า แต่ละคนสร้างสรรค์และได้รับมาด้วยการดำเนินชีวิต 
และประกอบกิจการงานโดยสุจริต อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ จนบังเกิดผล 
เป็นประโยชน์และความสุขความเจริญอันมั่นคงยั่งยืน ทั้งแก่ตนเอง แก่ส่วนรวม 
และชาติบ้านเมือง. จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปสร้างสรรค์ความสำเร็จ 
ในชีวิตและกิจการงาน ทำความเข้าใจสิ่งที่พูดนี้ให้ทราบชัด แล้วตั้งใจพยายาม 
สร้างสรรค์ความสำเร็จที่แท้จริงให้ได้. 

(๑) วันจันทร์ ที่ ๑๘ - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ 

67
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน 
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน. 

68