พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557 – 2559
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบว่า การดำเนินงานของสถาบันและการจัดการศึกษาด้านอาชีพ
แก่เยาวชน ได้พัฒนาก้าวหน้ามาด้วยดี จนสามารถจัดหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือ
สายปฏิบัติการ และมีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรกมาเป็นกำลังสำคัญในงานด้านต่าง ๆ
ของบ้านเมือง ตรงตามความต้องการและความจำเป็นของประเทศชาติในเวลานี้. ในโอกาสอันดี
ที่บัณฑิตทั้งหลายได้มาประชุมพร้อมกัน ข้าพเจ้าจึงใคร่จะกล่าวถึงการเรียนรู้และการทำงานที่แต่ละคน
พึงกระทำต่อไปในภายหน้า. เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ ทุกคนคงทราบดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุด.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน มีวิธีการมากมายและเทคโนโลยีที่หลากหลาย ที่จะเกื้อหนุนส่งเสริม
ให้บุคคลมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และได้เป็นจำนวนมาก. จึงชอบที่บัณฑิตทุกคน
จะได้พากเพียรขวนขวาย แสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพราะการงานที่แต่ละคนจะต้องปฏิบัติ
ต่อไปนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้เป็นปัจจัยอย่างสำคัญ. หากบัณฑิตสามารถนำความรู้มาปรับใช้
ในการทำงาน เพื่อให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมได้
อย่างแท้จริงแล้ว ก็นับว่าแต่ละคนได้ทำหน้าที่ของตน สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตอย่างเต็มภาคภูมิ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีกำลังกาย
กำลังใจ กำลังปัญญา สมบูรณ์เพียบพร้อม สามารถประกอบกิจการงานในสาขาอาชีพของตน
ให้มีความเจริญมั่นคงได้ดังประสงค์ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.