พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงละครแห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ข้าพเจ้าได้เคยพูดในที่ประชุมนี้มาหลายครั้ง เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานศิลปะ
ว่าต้องประกอบขึ้นจากความรู้ความเข้าใจในศิลปะอย่างถ่องแท้ ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
และความรักในสิ่งที่ทำ. แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงจะนึกถึงคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ง คือความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งน่าจะเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้. แท้จริง
ความคิดสร้างสรรค์มีความสัมพันธ์กับความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความรักในงานเป็นอย่างมาก
เพราะการที่บุคคลจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องใด ๆ ขึ้นมาได้นั้น ย่อมต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ที่กว้างขวางหนักแน่นในเรื่องนั้น ๆ เสียก่อน. ยิ่งถ้าพากเพียรฝึกหัดปฏิบัติจนชำนิชำนาญ และมีใจรัก
ในสิ่งที่ทำด้วยแล้ว ก็ยิ่งจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์เกิดได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น
จนเป็นปรกตินิสัย. ด้วยเหตุนี้ ความคิดสร้างสรรค์จึงมิได้เป็นสิ่งที่เกิดมีขึ้นเองเฉพาะกับคนบางคน
เท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถมีได้ ด้วยการสร้างสมความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความรัก
ความพอใจในงานที่ทำ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาเรื่องความคิดสร้างสรรค์ให้เข้าใจแท้จริง
แล้วตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีคุณสมบัติพร้อม ที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะอันงดงาม
และทรงคุณค่า เพื่อสืบสานจรรโลงความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีความสุข
ความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.