พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม
วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นสิ่งที่มีความหมายมาก เพราะเป็นเครื่องหมาย
แห่งการรับรองความรู้ความสามารถของแต่ละคน ในฐานะที่ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วน. ความสำเร็จทั้งนี้ ส่วนหนึ่งย่อมมาจากตัวบัณฑิตเอง ที่มี
ความอุตสาหะพากเพียรในการเล่าเรียนมาโดยตลอด แต่อีกส่วนหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน มาจาก
บุคคลรอบข้าง เช่นผู้ปกครองและครูบาอาจารย์ ที่คอยประคับประคองเกื้อกูล สนับสนุนส่งเสริมบัณฑิตในทุก ๆ ด้าน. บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่มีอุปการะอย่างสูง ควรที่บัณฑิตจะได้สำนึกระลึกถึง
และตอบแทนคุณ ด้วยการดูแลสงเคราะห์ท่านตามควรแก่ฐานะ ตลอดจนดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในทางที่ดีที่สุจริต โดยนำความรู้ความสามารถที่ได้สร้างสมอบรมจากการศึกษาเล่าเรียน มาใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สร้างสรรค์อย่างเต็มที่. การตอบแทนคุณด้วยวิธีนี้ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถกระทำได้ทันที ไม่ต้องรอวาระรอโอกาสแต่ประการใด ทั้งยังจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้
ความดีความเจริญบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น และแผ่กว้างไปไม่มีที่สิ้นสุดอีกด้วย.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขสวัสดีและความสำเร็จสมหวังจงทุกประการ.