พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมือง ย่อมมีพื้นฐานมาจากความเจริญมั่นคงของบุคคล. แต่การที่บุคคลจะบรรลุถึงความเจริญมั่นคงที่แท้จริงและยั่งยืนได้ จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญ
4 อย่าง. อย่างแรก คือความรู้ทางวิชาการ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพการงานสร้างตัวสร้างฐานะ. อย่างที่สอง คือทักษะความสามารถในการปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้ความรู้ที่มีอยู่บังเกิดผล
เป็นประโยชน์ขึ้น. อย่างที่สาม คือวิจารณญาณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถพิจารณาและวินิจฉัยสิ่งต่าง ๆ เรื่องราวต่าง ๆ ได้ตามเป็นจริง. อย่างที่สี่ คือคุณธรรม ซึ่งคอยกำกับควบคุมความประพฤติปฏิบัติ
ทุกอย่างให้เป็นไปในทางที่ดีที่ถูกต้อง. ปัจจัยแห่งความเจริญทั้งมวลนี้ จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากบุคคลไม่พยายามฝึกตนอยู่เป็นนิตย์ ทั้งในทางความรู้ความสามารถและความคิดจิตใจ. บัณฑิตทั้งหลาย
ได้ทราบดังนี้แล้ว จึงชอบที่จะฝึกฝนอบรมตนให้มีปัจจัยทั้ง 4 อย่างครบถ้วน จะได้เป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน ให้ประกอบส่งเสริมเข้าด้วยกันกับทุกคนทุกฝ่าย เป็นความเจริญมั่นคงของส่วนรวมและประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีและความก้าวหน้ารุ่งเรืองจงทั่วกัน.