พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ.
บุคคลแต่ละคนย่อมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนร่วมอยู่. ข้อนี้หมายความว่า
การประพฤติตนปฏิบัติงานของบุคคล มีผลต่อความผาสุกมั่นคงของสังคม และความร่มเย็นเป็นสุข
ของสังคม ก็มีผลต่อความสุขความเจริญทั้งในชีวิตและกิจการงานของบุคคลเช่นเดียวกัน. ด้วยเหตุนี้ ทุกคนผู้เป็นสมาชิกของสังคม จึงมีหน้าที่สร้างสรรค์จรรโลงสังคมของตน ให้เป็นที่ที่ทุกคนจะได้อยู่
ได้อาศัยอย่างเป็นสุข และสามารถประกอบกิจการงานให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้อย่างเต็มที่. ทั้งหมดนี้ ก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน ที่จะต้องยึดมั่นในระเบียบแบบแผนที่ดีงามของสังคม และปฏิบัติกับทุกคนทุกฝ่ายด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ด้วยความสุจริตจริงใจ. เมื่อทุกคนทุกฝ่ายเคารพแบบแผนกฎเกณฑ์ที่ดีที่ถูกต้อง และมีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันอย่างแท้จริงแล้ว ความผูกพันพร้อมเพรียงทั้งในการทำงานร่วมกันและการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็จะบังเกิดขึ้น อำนวยความสุขความเจริญมั่นคงทั้งแก่บุคคลและสังคมพร้อมทุกส่วน. บัณฑิตผู้จะต้องออกไปดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานในสังคมต่าง ๆ จึงควรจะได้ยึดถือปฏิบัติ
ตามสิ่งที่พูดนี้อย่างเคร่งครัด ด้วยความสำนึกตระหนักในหน้าที่ที่มีต่อสังคมอยู่เสมอ.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่มีความสมบูรณ์
ด้วยกำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด ที่จะสร้างสรรค์ความดีงามและความรุ่งเรืองก้าวหน้า
ให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวม ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดี
โดยทั่วกัน.