พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับ
รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙. ขอแสดงความชื่นชมต่อสถานศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้.
รางวัลย่อมเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา เพราะเป็นหลักฐานพยานว่า ผู้ได้รับได้ทำ
การต่าง ๆ สำเร็จอย่างดีเยี่ยม สมควรยกย่องเป็นตัวอย่างอันดีงามให้เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนได้.
เมื่อพิจารณาให้ลึกลงไปแล้ว รางวัลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสำเร็จเท่านั้น. แท้จริงแล้ว
ความสำคัญหรือสิ่งที่ผู้ได้รับรางวัลและผู้ที่มาชื่นชมควรจะได้คำนึงถึง คือ งานการต่าง ๆ อันเป็นเหตุ
ให้ได้รับรางวัลนั้น ว่าสำเร็จมาได้อย่างไร น่าชื่นชมยกย่องตรงส่วนใด จะได้ไม่เป็นการหลงดีใจ
อย่างไม่มีพื้นฐานอันควร.
สถานศึกษา นักเรียนนักศึกษา เมื่อตริตรองให้ถี่ถ้วนก็จะทราบตระหนักว่า รางวัล
ที่ได้รับเป็นภาระอันหนัก. ประการแรก คือต้องรักษาความดีงามที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้ไว้ให้ได้.
ประการที่สอง ต้องพยายามพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก หาไม่รางวัลที่ได้รับไปก็จะไม่เป็นผล
เต็มที่ตามสมควร. และประการที่สาม ต้องเป็นแบบอย่างให้สถาบัน นักเรียนนักศึกษาอื่น ๆ
ให้ดำเนินรอยตาม รวมทั้งช่วยเหลือแนะนำชักชวนให้ทำความดีตามไปด้วย.
ถ้าผู้ได้รับรางวัลหลงอยู่แต่ชื่อว่าได้รับรางวัล เป็นเพียงแต่นำประกาศนียบัตรไปตั้งอวดนั้น ย่อมไม่เป็นประโยชน์ต่อใคร ๆ เลย จะกลายเป็นการหลงไม่เจริญด้วยความดีงาม และจะกลายเป็น
การแข่งขันกันในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเพื่อให้ได้มาซึ่งรางวัล เป็นการแข่งดีกันที่ไม่น่าชื่นชม. แต่หากได้
คำนึงถึงหน้าที่ของการได้รางวัลดังกล่าวมาข้างต้น ก็จะพากันแข่งกันดี เกิดเจริญก้าวหน้าในสถานศึกษา
และทำตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย ทำให้การศึกษาอันเป็นรากฐานของบ้านเมือง ได้เจริญงอกงาม
ทั้งด้านวิชาการ ด้านการสร้างคนดี.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน
ณ ที่นี้มีกำลังกายกำลังใจ ทำให้รางวัลพระราชทานนี้เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและต่อตนเอง
ให้ยิ่ง ๆ ขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสถาบันอื่น ๆ รวมทั้งบุคคลรอบข้าง เพื่อให้การศึกษาของชาติ
เจริญวัฒนาสืบไป