พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การงานทุกอย่างของคนเรานั้น บางครั้งอาจจะทำได้อย่างราบรื่นไม่ติดขัด
แต่บางคราวก็อาจจะมีปัญหาข้อขัดข้องเกิดขึ้นได้บ้างเป็นธรรมดา. ด้วยเหตุนี้ ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน จึงต้องช่วยกันสอดส่องดูแลงานที่ทำ ว่ามีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ และเกิดขึ้นที่ส่วนใด ขั้นตอนใด เพื่อจะได้ปฏิบัติแก้ไขได้ทันท่วงที ไม่ปล่อยให้ลุกลามบานปลาย สร้างความเสียหาย
ให้แก่งานมากขึ้นไปอีก. ข้อสำคัญในการแก้ปัญหา ทุกคนจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้หนักแน่นมั่นคง
และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ลำเอียงเข้าข้างตัวเองหรือเพ่งโทษผู้อื่น แล้วพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างรอบคอบและรอบด้าน จนเห็นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และหาวิธีปฏิบัติแก้ไขได้อย่างถูกต้องเหมาะสม. ในฐานะที่บัณฑิตจะต้องออกไปทำงานร่วมกับผู้อื่น จึงชอบที่จะทำความเข้าใจเรื่อง
การแก้ปัญหาร่วมกันให้ทราบชัด และนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขและความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.