พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม แก่ข้าพเจ้า.
ความเป็นบัณฑิตแท้หมายรู้ได้ด้วยคุณสมบัติหลายอย่าง ที่สำคัญคือสติรู้ตัว
กับปัญญารู้คิด. สติกับปัญญานี้ หากฝึกฝนสร้างเสริมให้เพิ่มพูนกล้าแข็งอยู่เสมอ ก็จะมีกำลังขึ้น เรียกว่าเป็นกำลังสติ และกำลังปัญญา. กำลังทั้งสองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ
กิจการงาน เพราะเป็นพลังเครื่องเกื้อกูลการปฏิบัติงานและการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคข้อขัดข้องต่าง ๆ. กล่าวคือ กำลังสติ เป็นเครื่องช่วยให้บุคคลมีความยั้งคิด มีความรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน
ไม่ประมาทพลั้งเผลอ ส่วนกำลังปัญญา เป็นเครื่องช่วยพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติงาน และหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดยมีกำลังสติคอยควบคุมประคับประคองให้เป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม.
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนหมั่นฝึกฝนพัฒนาสติและปัญญาของตน จนก่อเกิดเป็นกำลังอันกล้าแข็ง
ที่จะสามารถนำไปใช้ให้บังเกิดประโยชน์แก่การประกอบกิจการงานได้อย่างเต็มที่. แต่ละคน
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ คือเป็นผู้สามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงที่แท้ให้แก่ตนเองและ
ชาติบ้านเมือง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.