พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้เป็นบัณฑิต ถือว่าเป็นผู้มีทั้งความรู้และความคิด ด้วยได้ผ่านการศึกษาอบรม
วิชาการขั้นสูงมาเป็นอย่างดี. ความรู้และความคิดดังกล่าว เป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญสำหรับใช้
ปฏิบัติงาน แต่ก็จำเป็นต้องมีกุศโลบายในการใช้ จึงจะทำให้งานสำเร็จผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ. กุศโลบายสำคัญประการหนึ่ง คือต้องใช้ความรู้ความคิดในการปฏิบัติงาน
อย่างรอบคอบระมัดระวัง และเมื่อมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น ก็พิจารณาวินิจฉัยด้วยใจที่เที่ยงตรง
เป็นกลาง ว่าควรใช้วิธีการใดปฏิบัติแก้ไขปัญหา. อีกประการหนึ่ง คือควรจะได้ประสานเชื่อมโยงความรู้ความคิดของทุกคนทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน แล้วนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้ง
การแก้ไขจุดบกพร่องของงานและการส่งเสริมจุดดีให้ดียิ่งขึ้น. ในโอกาสที่บัณฑิตจะได้ออกไปทำงานสร้างตัวสร้างฐานะ จึงขอให้แต่ละคนพิจารณาเรื่องนี้ให้เข้าใจ จะได้สามารถนำความรู้ความคิดไปใช้
ได้อย่างแยบคาย ให้เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้กิจการงานทุกอย่างที่ทำดำเนินลุล่วงไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิผลสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญรุ่งเรือง
ในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีทั่วกัน.