พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม
วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ความรู้ความสามารถที่บัณฑิตได้สร้างสมอบรมมา ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยนั้น ถึงหากจะเป็นพื้นฐานสำคัญยิ่งสำหรับการปฏิบัติงานในภายภาคหน้า แต่ก็
มิใช่สิ่งเดียวที่จะเป็นหลักประกันความสำเร็จในกิจการงาน. ทั้งนี้ เพราะการทำงานของคนเรา
มีปัจจัยต่าง ๆ มากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนมีผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของงานด้วยกันทั้งสิ้น. ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญ ก็คือความสัมพันธ์ของทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกัน. บัณฑิตผู้จะต้องออกไปทำงานกับคนหมู่มาก จึงชอบที่จะสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่นฝ่ายอื่นให้เหนียวแน่นมั่นคง. การจะทำให้ได้ดังที่กล่าว ต้องอาศัยคุณสมบัติหลายอย่างด้วยกัน เป็นต้นว่า ความซื่อตรงจริงใจ ความมีน้ำใจ ความมีเมตตาปรารถนาดี ตลอดจนความมีกิริยามารยาทดี เหมาะสมกับ
กาลเทศะและบุคคล. จึงขอให้บัณฑิตพยายามปลูกฝังอบรมคุณสมบัติทั้งนั้นขึ้นในตนให้สมบูรณ์พร้อม จะได้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งความสำเร็จใน
การประกอบกิจการงานทุกอย่าง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญก้าวหน้า สมดังที่ตั้งใจปรารถนา
ทุกประการ.