พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
คนเราโดยทั่วไป แม้จะเชื่อว่าตนมีความพร้อมในการทำงานอยู่มากก็ตาม แต่เมื่อต้อง
ประสบปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ก็อาจบังเกิดความท้อถอยเหนื่อยหน่ายขึ้นได้. ที่เป็นดังนี้ ก็เพราะ
ขาดคุณสมบัติสำคัญ ๒ ประการ คือความอดทน กับความเพียร. ความอดทน คือความมั่นคง
หนักแน่นไม่หวั่นไหว เมื่อได้รับความยากลำบากหรืออยู่ในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ ส่วนความเพียร
คือความกล้า ที่จะต่อสู้ฟันฝ่าความยากลำบากทั้งปวง. ความอดทนกับความเพียรนี้เมื่อมีประกอบ
พร้อมกัน ย่อมเกื้อกูลให้บุคคลสามารถผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาในการทำงานทุกอย่าง จนงานที่ทำ
ดำเนินก้าวหน้าและสำเร็จผลได้โดยสวัสดี. บัณฑิตทั้งหลายนับว่าเป็นผู้มีความพร้อมทางสติปัญญา
คือมีความรู้ทางวิชาการสำหรับจะนำมาใช้ปฏิบัติงานอยู่แล้ว หากจะได้สร้างเสริมความพร้อมทางจิตใจ ให้เป็นผู้มีความอดทนและความเพียรเป็นปรกตินิสัย ก็จะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและ
ความเจริญก้าวหน้าทั้งในชีวิตและกิจการงานได้อย่างสมบูรณ์พร้อม.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มา
ประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.