พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2559

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การศึกษาเล่าเรียนในระดับอุดมศึกษา เป็นการสร้างเสริมและสั่งสมความรู้ชัดจัดเจน
ในวิชาการขั้นสูง. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จึงเป็นผู้มีความรู้สูง และควรมีความสามารถที่จะนำ
ความรู้ไปปฏิบัติใช้ให้สำเร็จผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ด้วย. แต่ความสามารถดังกล่าวนั้น บุคคลจะ
มีหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความคิดของแต่ละคนเป็นสำคัญ. ผู้ใดคิดดี คิดถูกต้อง
ตามหลักวิชาและเหตุผลความเป็นจริงอยู่เสมอ ผู้นั้นก็จะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในทางที่ดี
ที่ถูกต้อง ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ. ตรงข้าม ผู้ใดคิดไม่ดี คิดไม่ถูกต้อง
ก็มีแต่จะนำความรู้ไปใช้ในทางชั่วทางผิด จนก่อให้เกิดโทษเกิดภัย เกิดความเสื่อมเสียหายทั้งแก่
ตนเองและผู้อื่น. บัณฑิตทั้งหลายต่างก็สำเร็จการศึกษาขั้นอุดม ได้สร้างสมความรู้ทางวิชาการ
มาเป็นอย่างดีแล้ว จึงชอบที่ทุกคนจะฝึกตนให้เป็นผู้มีพื้นฐานความคิดที่ดีที่ถูกต้องอีกอย่างหนึ่ง
จะได้เป็นผู้สามารถในการปฏิบัติใช้ความรู้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน ประสบ
ความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่าน
ที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.