พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2561

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การศึกษาเล่าเรียน เป็นการสร้างพื้นฐานอันหนักแน่นมั่นคงให้แก่ชีวิตของคนเรา
เพราะทำให้คนเรามีความรู้ ความคิด ความฉลาดสามารถ ที่จะนำไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามให้แก่ชีวิตได้. บัณฑิตทั้งหลายก็คงเห็นความสำคัญของการศึกษาในข้อนี้ จึงได้ตั้งใจเล่าเรียนมา
ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง เพื่อสร้างสมพื้นฐานที่ดี ที่จะเป็นรากฐานแห่งความเจริญมั่นคง
ในชีวิตและกิจการงาน. แต่ก็มีความจริงอยู่ข้อหนึ่งว่า พื้นฐานแห่งความเจริญนั้น หากแต่ละคน
ไม่เร่งขวนขวายสร้างเสริมต่อเติมให้ยิ่งกว้างขวางขึ้น หนักแน่นขึ้นอยู่เสมอแล้ว ก็คงยากที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญที่สูงยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยลำดับ เพราะไม่มีพื้นฐานที่จะรองรับได้อย่างเพียงพอเหมาะสม. จึงขอให้ทุกคนตั้งใจพยายามเสริมสร้างพื้นฐานแห่งความเจริญของตน ด้วยการพากเพียร
ศึกษาหาความรู้ ฝึกฝนความคิด และสร้างสมความฉลาดสามารถ ให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง
แล้วนำความรู้ความสามารถทั้งนั้นไปปฏิบัติใช้ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์อันยั่งยืน. ถ้าทำได้
ความเจริญมั่นคงที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้น ไม่เฉพาะแก่บัณฑิตเองโดยส่วนตัวเท่านั้น หากยังแผ่ไพศาล
ไปถึงส่วนรวม คือสังคมและชาติบ้านเมืองอีกด้วย.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนมีความก้าวหน้า
รุ่งเรืองในชีวิตและกิจการงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.