พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2559

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ธันวาคม 2559

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาหลักสูตร
และการเรียนการสอน แก่ข้าพเจ้า.
บัณฑิตกับความรู้นับว่าเป็นของคู่กัน เพราะบัณฑิตคือผู้ทรงความรู้ เนื่องจาก
ได้เล่าเรียนวิชาการต่าง ๆ ในสถาบันการศึกษามาจนครบถ้วนตามหลักสูตร. อย่างไรก็ดี บัณฑิต
ทั้งหลายควรตระหนักว่า ความรู้ไม่ได้มีอยู่เพียงในตำราหรือในสถาบันการศึกษาเท่านั้น หากยังมีอยู่
ในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งทุกคนควรสนใจติดตามเรียนรู้ให้ทันการณ์ทันโลก. การเรียนรู้จึงไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยมีสิ่งที่แต่ละคนยังไม่รู้อยู่อีกมาก. กล่าวได้ว่า ความรู้ตัวว่าไม่รู้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน เพราะเมื่อคนเรารู้ตัวว่ายังขาดความรู้อยู่ ก็ย่อมเปิดใจขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติมโดยไม่หยุดยั้ง. ในทางกลับกัน หากบุคคลไม่สำนึกตระหนักถึงความไม่รู้ของตน ก็อาจหลงคิดว่าตนรอบรู้แล้ว
ทุกอย่าง จนละเลยที่จะพัฒนาตนเอง และกลายเป็นคนล้าหลังในที่สุด. จึงขอให้บัณฑิตทุกคน
หมั่นแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ จะได้เป็นผู้มีความรู้กว้าง รู้ลึกซึ้ง และรู้จริง สามารถนำ
ความรู้ไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและแก่ส่วนรวม
ได้อย่างบริบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน
และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.