พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ ที่  23 มกราคม 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ย่อมมีความตั้งใจอันแรงกล้า
ที่จะปฏิบัติงานด้วยความสุจริตพากเพียร เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญให้แก่สังคม
และประเทศชาติ. แต่ในการทำงานนั้น บางครั้งก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เป็นไปตามความคาดคิด
ของคนเรา จนอาจทำให้บางคนเกิดความหวั่นไหวไขว้เขว เสื่อมคลายจากความตั้งใจดีที่เคยมีมา. บัณฑิตจึงพึงรักษาความตั้งใจไว้ให้มั่นคง ด้วยการปลูกศรัทธาเชื่อมั่นบนพื้นฐานของความถูกต้อง
ทั้งศรัทธาในตนเอง ศรัทธาในงานที่ทำ และศรัทธาในความดี. เมื่อมีศรัทธาหนักแน่นพร้อมมูลแล้ว
ก็จะก่อให้เกิดกำลังแรงใจ ที่จะขวนขวายปฏิบัติงานด้วยความพากเพียรอุตสาหะ โดยยึดมั่นใน
ความสุจริตเที่ยงธรรมอย่างเหนียวแน่น ไม่ย่อหย่อนเสื่อมคลายด้วยอุปสรรคข้อขัดข้อง หรือยอมตัว
ปล่อยใจไปในทางทุจริตเสียหาย. หากบัณฑิตทุกคนสามารถรักษาความตั้งใจในการทำงานไว้ให้ได้ตลอดไป ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะสามารถปฏิบัติกิจการงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญ
อำนวยประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองได้ดังประสงค์.
ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.