พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2559

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันพฤหัสบดี ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

การที่บัณฑิตทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาในระดับสูง มีความรู้ความสามารถ
ที่เพิ่มพูนก้าวหน้าขึ้นเป็นอันมาก ย่อมเป็นผลจากความอุตสาหะพากเพียรในการศึกษา
เล่าเรียนของแต่ละคนโดยแท้. ความพากเพียรพยายามนี้ เป็นคุณสมบัติสำคัญ
ที่เกื้อหนุนส่งเสริมให้บุคคลกระทำการทุกอย่างด้วยความมานะบากบั่น ความอุตสาหะ
อดทน และความตั้งใจจริง โดยไม่ย่อท้อถอยหลัง จนกิจทั้งปวงบรรลุผลสำเร็จ
และเจริญก้าวหน้า. บุคคลผู้ปรารถนาความสำเร็จและความก้าวหน้าในการประกอบ
กิจการงาน จึงต้องรักษาความพากเพียรพยายามไว้ให้หนักแน่นและต่อเนื่อง
ทั้งจะต้องปลูกฝังสร้างเสริมให้มั่นคงกล้าแข็งยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา. หากบัณฑิต
ทุกคนพิจารณาให้เห็นความสำคัญของความพากเพียรดังที่กล่าวมานี้ แล้วนำไป
ยึดถือปฏิบัติ ก็เชื่อว่าแต่ละคนจะประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงาน
สามารถสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้สืบไป.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษา
ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุม ณ ที่นี้ มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน.

14