พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2559

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ
บัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.

ปริญญาบัตรอันแสดงถึงวิทยฐานะของบัณฑิตในวันนี้
เป็นเครื่องหมาย
แห่งความสำเร็จทางด้านการศึกษา
ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในเบื้องต้นของชีวิตเท่านั้น.
ยังมีความสำเร็จที่สูงขึ้นไป
ที่ทุกคนย่อมปรารถนาจะได้รับ
คือความก้าวหน้ารุ่งเรือง
ในการดำเนินชีวิตและการประกอบกิจการงาน.
เมื่อพิจารณาตามหลักเหตุผลแล้ว
ความก้าวหน้ารุ่งเรืองดังกล่าว
ก็คือผลที่ดี
ซึ่งจะเกิดขึ้นได้จากเหตุที่ดีเท่านั้น.
หากบุคคลมุ่งหวังผลที่ดี
อันได้แก่ความก้าวหน้ารุ่งเรืองที่แท้จริงและยั่งยืน
ก็ต้อง
กระทำการต่าง

ให้เป็นเหตุที่ดี
กล่าวคือ
ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในความดี
ไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็นความชั่วความเสื่อม
เป็นอบายมุข
พร้อมทั้งประกอบ
กิจการงานที่สุจริต
ที่เป็นประโยชน์แท้จริงแก่ตนเองและส่วนรวม.
หากทำได้
ดังนี้
แต่ละคนก็จะสามารถสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคง
และมีความก้าวหน้ารุ่งเรือง
ยิ่ง

ขึ้นสมดังที่มุ่งหวังได้.
จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจให้จริงให้ตลอด
ที่จะ
ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องนับแต่บัดนี้
ทั้งจะต้องหมั่นสร้างสมความดี
ให้เพิ่มพูนงอกงามยิ่ง

ขึ้นตลอดไป.

19

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน
มีกำลังกาย
กำลังใจ
และกำลังสติปัญญาเข้มแข็งสมบูรณ์
พร้อมที่จะปฏิบัติ
กิจการงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จ
ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.

20