พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตทั้งหลายเมื่อได้รับปริญญาเป็นเครื่องรับรองว่ามีความรู้ทางวิชาการ ในขั้นสูงแล้ว ย่อมมีภารกิจสำคัญที่จะต้องกระทำต่อไป คือนำความรู้ไปใช้ประกอบ อาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้า. ภารกิจดังกล่าวจะสำเร็จผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการพัฒนาตนพัฒนางานของแต่ละคนเป็นสำคัญ. การพัฒนาตนนั้น ทำได้โดยการขวนขวายศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ที่กว้างขวาง ลึกซึ้ง
และถูกต้อง ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ส่วนการพัฒนางานก็เป็นผลสืบเนื่อง จากการพัฒนาตน คือเมื่อแต่ละคนได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความคิดที่กว้างขวาง และก้าวหน้าแล้ว ก็จะสามารถนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบและวิธีการทำงานให้มี ประสิทธิภาพสูงขึ้นได้. หากคนเราทำงานเรื่อยไปโดยไม่รู้จักพัฒนาตนพัฒนางาน ก็ยากยิ่งนักที่จะสำเร็จผลที่ดีได้โดยตลอด เพราะเมื่อไม่พัฒนา ก็ย่อมจะหยุดนิ่ง และเมื่อหยุดนิ่งนานเข้า ในที่สุดก็จะกลายเป็นล้าหลัง. บัณฑิตผู้ปรารถนาความเจริญ ก้าวหน้าในการประกอบอาชีพการงาน จึงควรตั้งใจมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนพัฒนางาน ให้ยิ่งดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่เป็นนิจ.

43

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ ทุกคนประสบความสุข ความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.

44