พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตเมื่อศึกษาเล่าเรียนมาจนมีความรู้ในระดับสูง แต่ละคนย่อมมี
ความเชื่อมั่นอยู่ ว่าจะสามารถประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จได้. แต่แท้จริง
การมีความรู้สูงก็ไม่ได้เป็นหลักประกันความสำเร็จของงานเสมอไป เพราะหากนำความรู้
ไปปรับใช้ไม่เป็นแล้ว ก็คงยากที่จะทำงานให้สำเร็จผล. ในการนำความรู้ไปปรับใช้
ให้ได้จริงนั้น บัณฑิตจะต้องศึกษางานที่ทำให้เข้าใจถ่องแท้ก่อน ว่างานนั้นมีลักษณะ
อย่างไร เป้าหมายของงานคืออะไร ขอบเขตและวิธีการปฏิบัติเป็นอย่างไร เพื่อให้
ทราบว่าควรจะใช้ความรู้ใดบ้างในการปฏิบัติ แล้วนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประกอบ
ส่งเสริมกันให้พอเหมาะพอดีแก่งาน. การจะทำให้ได้ดังนี้ แต่ละคนต้องมีใจที่
เปิดกว้าง พร้อมที่จะเรียนรู้ทำความเข้าใจงาน และประสานเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน โดยไม่คับแคบยึดติดอยู่กับแนวคิดหรือทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง จนลดทอน
ความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสม. บัณฑิตทั้งหลายต่างก็มีความรู้
พร้อมอยู่แล้ว จึงควรที่จะฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีใจเปิดกว้าง จะได้สามารถ

85

นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติกิจการงาน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ตน
แก่งาน และแก่ส่วนรวมได้แท้จริง.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่
มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้
มีความสุขสวัสดีจงทั่วกัน.

86