พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันอังคาร ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและ
บัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
ที่มอบปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.

การประกอบกิจการงานใด ๆ ก็ตาม จะสำเร็จผลที่ดีได้ จำเป็นต้องอาศัย
วิชาความรู้กับปัจจัยอื่น ๆ เป็นกำลังอุดหนุนส่งเสริมอีกมาก. ที่สำคัญก็คือ กำลัง
ศรัทธา อันได้แก่ความเชื่อมั่นว่างานที่ทำเป็นงานที่ดีมีประโยชน์ กับเชื่อว่าตนมี
ความสามารถพอที่จะทำงานนั้นให้สำเร็จได้. กำลังศรัทธานี้เป็นเหตุให้เกิดกำลัง
ความเพียร ที่จะทำงานด้วยความอุตสาหะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค โดยอาศัย
กำลังสติกับกำลังความตั้งใจ ที่จะช่วยให้มีความระมัดระวังรอบคอบในการทำงาน
ทั้งสามารถควบคุมความคิดจิตใจให้เป็นระเบียบ ให้ตั้งมั่นอยู่ในงานโดยไม่ฟุ้งซ่าน
หรือไขว้เขว. หากมีปัญหาหรือเรื่องราวใด ๆ เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ก็ใช้กำลัง
ปัญญา ในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้งานที่ทำ
ดำเนินก้าวหน้าและสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ. กำลังดังกล่าวนี้ล้วนเป็นเหตุ
เป็นผลต่อเนื่องกัน และเกื้อกูลอาศัยกันอยู่ทั้งหมด. บัณฑิตทุกคนจึงควรจะได้

100

ตั้งใจพยายามสร้างเสริมกำลังทั้งนั้นให้ครบถ้วน เพื่อแต่ละคนจะได้สามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้ดังประสงค์.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน
มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุข
สวัสดีจงทั่วกัน.

101