พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม วันพุธ ที่ 4 พฤษภาคม 2559

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม
วันพุธ ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานกระบี่และ ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดง ความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

หน้าที่ของตำรวจ อันได้แก่การรักษาความสงบสุขและความถูกต้อง เป็นธรรมในบ้านเมืองนั้น
เป็นภารกิจที่หนักและยากลำบากอยู่ไม่น้อย เพราะเกี่ยวข้อง กับความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนทุกคนในชาติ.
ตำรวจจึงจำเป็นต้องมีหลัก ในการทำงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล.
กล่าวคือ ต้องพิจารณาแยกแยะและตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยใจเป็นธรรม ไม่มีอคติ
ต้องเพียรพยายามและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยไม่ย่อท้อ ต่ออุปสรรคปัญหา
ทั้งต้องสร้างความเข้าใจอันดีกับเพื่อนร่วมงานและกับประชาชน ทุกคนทุกฝ่าย เพื่อให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ
และได้รับความร่วมมือสนับสนุน ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งมวล. ข้อสำคัญ ต้องสังวรระวังที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของตำรวจ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเท่านั้น ไม่ใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ตนโดยเบียดเบียน ผู้อื่นหรือสังคมส่วนรวม
ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ในบ้านเมืองเสียเองแล้ว
ยังจะทำลายเกียรติภูมิของตำรวจไทยที่ได้สร้างสมมาในอดีต จนหมดสิ้นด้วย.
จึงชอบที่ตำรวจทุกคนจะนำหลักการที่กล่าวมานี้ไปใช้ในการทำงาน

132

ด้วยความสำนึกตระหนักในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ จะได้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ อันสำคัญนั้นให้สำเร็จผลสมบูรณ์
อำนวยความผาสุกมั่นคงแท้จริงให้แก่ประชาชน และประเทศชาติ.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่ ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมประชุมในพิธีนี้
ประสบความสุขความเจริญสวัสดีจงทุกเมื่อ ทั่วกัน.

133