พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตร กิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2559

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่เสด็จ ฯ ทอดพระเนตร
กิจการของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ เข้าเฝ้า ฯ
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
วันจันทร์ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาพบกับท่านทั้งหลายแทนพระองค์. ข้าพเจ้ายินดีมาก ที่ได้พบและสนทนา กับท่านทั้งหลาย
ผู้เป็นกำลังสำคัญในงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ
อีกวาระหนึ่ง ในวันพืชมงคลนี้.

ข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมอย่างมาก ที่ทุกคนทุกฝ่ายได้ร่วมกันปรับปรุงพัฒนางาน
และสนับสนุนกิจการของโครงการส่วนพระองค์อย่างเต็มกำลังความสามารถมา โดยตลอด
ทำให้กิจการงานทั้งหลายดำเนินก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล
และการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ. ทั้งขอขอบใจเจ้าหน้าที่ ทุกคน
ที่ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมโครงการ
ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีตลอดทุกปีมา.

สำหรับท่านที่เป็นตัวแทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งหลายนั้น ข้าพเจ้า ใคร่จะปรารภแก่ท่านว่า
งานด้านเกษตรกรรมเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ในหลักวิชา หลายด้านประกอบกัน. การที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกลุ่มกันในรูปของสหกรณ์
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันทำงานของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย จึงนับว่าเป็นวิธีการที่มี ประสิทธิผลอย่างยิ่ง. ทั้งนี้
เพราะคนเราทุกคนย่อมมีความรู้ความเชี่ยวชาญ

147

แตกต่างกันไป ตามสาขาที่แต่ละคนได้ศึกษาเล่าเรียนมา และตามประสบการณ์ที่
สร้างสมขึ้นจากการปฏิบัติงาน. หากแต่ละคนจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่ตนมีอยู่
ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้สนับสนุนส่งเสริมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็ย่อม
จะทำให้กิจการของสหกรณ์นั้นมีความรุ่งเรืองก้าวหน้า. จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดี
ที่ท่านทั้งหลายได้มาพบปะกับวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และเพื่อนเกษตรกร ผู้มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
ทั้งด้านการเกษตร การสหกรณ์ และการบัญชี ในการอบรมครั้งนี้. ขอให้ทุกท่านตั้งใจศึกษาหาความรู้
และสร้างสมประสบการณ์ ให้เพิ่มพูนขึ้น ทั้งขอให้ทำความรู้จักคุ้นเคยกันไว้ให้มาก. ต่อไปภายหน้า
จะได้ สามารถประสานความร่วมมือกัน เพื่อพัฒนางานด้านการเกษตรและสหกรณ์ของ บ้านเมืองเราให้เข้มแข็งมั่นคงยิ่ง ๆ ขึ้นไป.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ท่านทุกคน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และความสำเร็จ สมตามที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ.

148