พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับ
เกียรติและความสำเร็จ.

กิจการงานทั้งปวงที่บัณฑิตจะได้ปฏิบัติต่อไปนั้น จะสำเร็จผลอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ ต้องอาศัยปัจจัย ๒ ส่วน คือบัณฑิตซึ่งเป็นผู้ทำงาน กับบุคคลอื่น
ซึ่งต้องติดต่อประสานสัมพันธ์และร่วมมือร่วมงานด้วย. เหตุนี้ การรู้จักตนเอง
และเข้าใจผู้อื่น จึงมีความสำคัญและจำเป็น. การรู้จักตนเอง คือรู้ว่าตนมีข้อดีข้อด้อย
อย่างไร ทั้งในด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ และนิสัยใจคอ จะได้นำข้อดี
มาใช้ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงแก้ไขข้อด้อยเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น.
ส่วนการเข้าใจผู้อื่น ก็คือรู้ถึงความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และอัธยาศัยใจคอของผู้อื่น
แล้วยอมรับความรู้ความสามารถ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งอาจแตกต่าง
จากของตน จะได้ประสานความรู้ความคิดเข้าด้วยกันให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่งาน
ตลอดจนร่วมมือร่วมงานและสมาคมกันได้อย่างราบรื่น. หากบัณฑิตรู้จักตนเองและ
เข้าใจผู้อื่นดังที่กล่าวมานี้ ก็จะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และงาน
ที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงไปจนสำเร็จผลสมบูรณ์. จึงขอให้ทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณา

161

และยึดถือปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าในงาน อันจะอำนวยประโยชน์
ทั้งแก่ตน แก่องค์กร และแก่ประเทศชาติสืบไป.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน
และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดี มีความสำเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์
จงทั่วกัน.

162