พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ วันพุธ ที่ 31 สิงหาคม 2559

วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ โรงละครแห่งชาติ วันพุธ ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ย่อมมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติศิลปะพร้อมอยู่ที่จะออกไปปฏิบัติงาน
ด้านการอนุรักษ์สืบสาน และสร้างสรรค์งานศิลปะของชาติ. แต่ทุกคนก็ควรจะทำความเข้าใจให้แน่ชัดว่า ความรู้ความสามารถที่ได้จากการศึกษาตามหลักสูตรและตาม
กำหนดเวลานั้น แท้จริงเป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานสำหรับจะนำไปพัฒนาฝีมือในการปฏิบัติศิลปะให้ก้าวหน้าเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นต่อไป.
เมื่อออกไปปฏิบัติกิจการงาน ยิ่งแต่ละคนมีความรู้ดี มีฝีมือเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่าไร ก็จะยิ่งทำงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เท่านั้น.
บัณฑิตผู้ปรารถนาความสำเร็จในกิจการงาน จึงต้องพัฒนา ความรู้ความสามารถและสร้างสมความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติศิลปะให้เพิ่มพูนมากขึ้น
ด้วยการฝึกหัดปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอให้เป็นปรกตินิสัยเสมือนเป็นวินัยประจำตัว.
แต่ละคนจะได้นำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เพิ่มพูนขึ้นนี้ ไปใช้ปฏิบัติงานทำนุบำรุงและสืบสานสร้างสรรค์ศิลปกรรมของชาติ
ให้เจริญวัฒนาและดำรงยั่งยืนอยู่คู่บ้านเมืองของเราได้อย่างแท้จริง.

393

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญ
พร้อมทั้งความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานโดยทั่วกัน.

394