พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ.2559

พระราโชวาท

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส
วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประจำปีนี้.
ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิต
ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตต่างก็สำเร็จการศึกษาในระดับสูงแล้ว
ถือได้ว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่
และจะต้องออกไปทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมต่อไป.
จึงเป็น
โอกาสอันดีที่ข้าพเจ้าจะได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญในการทำงาน
เพื่อให้ทุกท่านได้
พิจารณา.
การทำงานทุกอย่างทุกประเภทนั้น
จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญสองอย่าง
คือความรู้ที่กว้างขวาง
ลึกซึ้ง
กระจ่างแจ่มแจ้ง
กับความคิดที่เป็นระเบียบ
เป็นขั้นเป็นตอน
เป็นเหตุเป็นผล.
ปัจจัยทั้งสองอย่างนี้ต้องมีอยู่คู่กัน
จะขาด
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้.
คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด
หากความคิดไม่เป็นระเบียบ
สับสนฟุ้งซ่าน
ไม่สามารถเห็นเหตุเห็นผล
ไม่เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในองค์ประกอบ
และลำดับขั้นตอนต่าง

ของงานที่ทำ
ก็ย่อมไม่อาจเลือกสรรความรู้ที่เกี่ยวข้อง
มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับงาน.
ในทางกลับกัน
หากคนเรามีความคิดที่เป็นระเบียบและ
มีเหตุมีผลอยู่
แต่ความรู้ไม่กว้างขวางลึกซึ้ง
หรือไม่ถูกต้องครบถ้วน
ก็คงจะใช้
ความคิดสร้างสรรค์ได้ไม่เต็มที่
เพราะขาดพื้นฐานทางหลักวิชาที่หนักแน่นเพียงพอ
สำหรับการทำงาน.
จึงขอให้บัณฑิตผู้ปรารถนาจะประกอบกิจการงานให้บรรลุผลสำเร็จ

453

ได้ตั้งใจพยายามเพิ่มพูนความรู้ให้ยิ่งสูงขึ้น
และฝึกฝนความคิดให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้น
อยู่เสมอ.
แต่ละคนจะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในการทำงาน
อันนำมาซึ่ง
ความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตนเองและส่วนรวมได้อย่างเต็มภาคภูมิ.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่
ประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต
และขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้
มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.

454