พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วชิราวุธวิทยาลัย วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ วชิราวุธวิทยาลัย 
วันอังคาร ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตร ทุน 
และรางวัล ของวชิราวุธวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง. ขอชมเชยผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง ทั้งขอแสดงความชื่นชมกับ 
ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ได้รับทุน และผู้ได้รับรางวัลทุกคน. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบ การจัดการศึกษาของวชิราวุธวิทยาลัยนับว่ามีความ 
เจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษาวิชาการ การฝึกฝนทักษะความสามารถ 
การเพิ่มพูนประสบการณ์ การสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และการปลูกฝังคุณธรรม 
ให้แก่นักเรียน. คุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งวชิราวุธวิทยาลัยได้ปลูกฝังอบรม 
นักเรียนมาเป็นอย่างดีโดยตลอด ก็คือการเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม. 
การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็ก เช่นโรงเรียน หรือสังคม 
ขนาดใหญ่ เช่นชาติบ้านเมืองก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่คนเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมให้มาก 
เพราะเราทุกคนก็ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนรวมทั้งสิ้น. หากแต่ละคนยอมสละประโยชน์
ส่วนตน หรือความสุขความสบายเฉพาะตน เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
ด้วยความเต็มใจยินดี และด้วยความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจแล้ว ทุกคนก็ย่อม 
ได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำประโยชน์เองนั้น ยังจะได้รับความอิ่มใจ 
และภาคภูมิใจอีกด้วย. จึงขอให้นักเรียนพยายามฝึกฝนอบรมตนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็น 
ผู้มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เพราะคุณธรรมข้อนี้จะช่วยเกื้อหนุน 
ให้บุคคล สังคม และประเทศชาติ มีความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข. 

52
ขออนุโมทนาที่ผู้ปกครองและผู้ช่วยเหลือกิจการของโรงเรียน ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูล 
แก่วชิราวุธวิทยาลัยเสมอมา ทั้งขอให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มาร่วมในงานนี้
มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน. 

53