พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562

วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ 
กับพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช และสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ กับมอบกระบี่แก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมกับทุกคน ที่ได้รับความสำเร็จในการศึกษา และได้รับเกียรติเป็นนายทหาร 
ของกองทัพไทย. 

โรงเรียนเหล่าเป็นพื้นฐานและรากฐาน ในการฝึกฝน เพื่อสร้างนายทหาร 
สัญญาบัตรมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพ ตามภารกิจหน้าที่ของทหารใน 
เหล่าทัพนั้น ๆ ผู้ที่สำเร็จตามหลักสูตร จะได้รับการฝึกและศึกษาเป็นพื้นฐาน 
เพื่อเป็นนายทหารสัญญาบัตรในเหล่าทัพ และการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่ดีนั้น 
ต้องเข้าใจว่าทุกอย่างอยู่ที่ตนเอง ที่จะต้องใส่ใจ ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองให้
เจริญก้าวหน้าในทางที่ถูก โดยยึดและต่อยอดจากพื้นฐานความรู้เบื้องต้น ที่ตนได้รับ 
การศึกษาปูพื้นฐานมา ขอให้ทุกคนดำรงอยู่ในวินัยและศีลธรรม จรรยาบรรณที่ดี
และมีศรัทธาที่จะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อชาติ ประชาชน และสถาบันของประเทศต่อไป. 

92

ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง 
และปัญญาเฉียบฉลาด เพื่อสามารถจรรโลงรักษาบ้านเมือง ให้ดำรงมั่นคงอยู่
ด้วยความร่มเย็นเป็นอิสระตลอดไป ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดี
ทั่วกัน. 

93