พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙(๑) 
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
วันพฤหัสบดี ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
และบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

สังคมทุกสังคม ย่อมต้องการผู้มีความรู้ความฉลาด ที่จะสามารถเป็นผู้นำ 
และเป็นกำลังหลักในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคง. แต่บุคคลที่จะ 
เป็นผู้นำและเป็นกำลังของสังคม ที่สังคมจะยอมรับนับถือได้นั้น ต้องเป็นผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ คือใช้ความรู้ความฉลาดในทางที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว. บัณฑิต 
ทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูง มีความรู้ในหลักวิชา และมีปัญญาความฉลาด 
รอบรู้อันได้ฝึกฝนมาดีแล้ว นับว่ามีพื้นฐานอันมั่นคงหนาแน่น ที่จะเป็นผู้นำและเป็น 
กำลังของสังคมได้. จึงขอให้แต่ละคนสำนึกตระหนักในสิ่งที่พูดนี้ให้มาก แล้วตั้งใจ 
ประพฤติปฏิบัติตนให้ดีให้มั่นอยู่ในความสุจริต พร้อมทั้งนำความรู้และสติปัญญาที่มีอยู่
ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แท้ เพื่อให้สังคมและชาติบ้านเมืองมีความมั่นคง 
ก้าวหน้า ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายปรารภปรารถนา. 

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป. ขออวยพรให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญ 
ก้าวหน้าทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานจงทั่วกัน. 

(๑) วันพฤหัสบดี ที่ ๔ - วันศุกร์ ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

110