พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐(๑) 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีนี้. ขอแสดง 
ความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

ตามที่ได้รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้นนั้น น่าพอใจอย่างมาก. 
กล่าวได้ว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ มีความรู้ความสามารถเป็นพื้นฐานที่ดี
เหมาะที่จะเป็นผู้นำและเป็นกำลังหลักในการพัฒนาท้องถิ่นได้. ดังนั้น เมื่อออกไป 
ประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใด อยู่ ณ ที่ใดก็ตาม นอกเหนือจากงานใน 
หน้าที่แล้ว ทุกคนจึงควรจะได้ถืองานพัฒนาท้องถิ่น เป็นงานสำคัญอีกอย่างหนึ่งด้วย. 
หากบัณฑิตทุกคนเข้าใจดังนี้แล้วนำความรู้ความสามารถและประสพการณ์ที่มีอยู่
มาปรับใช้ในการปฏิบัติให้บังเกิดผล แต่ละท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของประเทศ ก็จะมี
ความเจริญวัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น และส่วนรวมคือชาติบ้านเมือง ก็จะมีความเจริญมั่นคง 
อย่างแท้จริง. 

ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิต 
ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน. 

(๑) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง 
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
รอบแรก วันอังคาร ที่ ๙ - วันศุกร์ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ 
รอบสอง วันจันทร์ ที่ ๑๗ - วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

137