พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับนายตำรวจใหม่
ทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จในการศึกษา. 

ท่านทั้งหลายได้ผ่านการศึกษาอบรมที่ดีในขั้นพื้นฐานมาแล้วจากโรงเรียน 
นายร้อยตำรวจ นัยว่าแต่ละคนมีพื้นฐานที่ดี และเชื่อว่ามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ ที่จะ 
ปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ดี. 

หน้าที่ของตำรวจนั้น นอกจากจะต้องพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยใน 
บ้านเมืองแล้ว ยังจะต้องช่วยเหลือประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่นใจ และปลอดภัย 
ในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย. เพราะฉะนั้น ตำรวจทุกคนน่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ด้วยความอดทนเสียสละ และด้วยความสุจริต 
ยุติธรรม ทั้งจะต้องพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดี จนเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือ 
ไว้วางใจของประชาชน. ถ้าตำรวจทั้งหลายประพฤติตนปฏิบัติงานตามที่กล่าวนี้ให้จริง 
ให้ตลอด ก็คงจะมั่นใจได้ว่า น่าจะประสบความสำเร็จในหน้าที่ทุกอย่าง สามารถ 
เรียกได้ว่าเป็นตำรวจแท้ ผู้จะสามารถอำนวยความผาสุกสงบและความมั่นคงปลอดภัย 
ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนได้. 

ขออวยพรให้นายตำรวจใหม่มีความสุขความสำเร็จในชีวิต และมีความเจริญ 
รุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ สามารถสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้แก่ตน และแก่สถาบัน 
ตำรวจไทยให้ดำรงมั่นคงสืบไปตลอดกาลนาน. 
142