พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 70 ปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562
พระราโชวาท 

ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ 
ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
สมัยที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบประกาศนียบัตรแก่เนติบัณฑิต สมัยที่ ๗๐ 
ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับเนติบัณฑิตใหม่ทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ. 

เนติบัณฑิตทั้งหลาย ส่วนใหญ่คงจะได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายเป็นอาชีพ 
ต่อไป. ทุกคนจึงควรตั้งความปรารถนาเสียแต่ต้น ที่จะเป็นนักกฎหมายที่ดี. 
นักกฎหมายที่ดีนั้น นอกจากจะต้องมีความรู้ในตัวบทกฎหมายอย่างลึกซึ้งเจนจัดแล้ว 
ยังต้องยึดมั่นในอุดมคติ และจรรยาบรรณของนักกฎหมายอย่างเคร่งครัด คือกล้า 
ที่จะปฏิบัติอย่างถูกต้องเที่ยงตรง ทั้งตามกฎหมายและศีลธรรมด้วย. ในการนี้
ทุกคนจึงต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นในสัจธรรม คือความถูกต้องตามคลองธรรม 
และตามความเป็นจริงอย่างมั่นคง สำหรับเป็นกำลังส่งเสริมการประพฤติตนปฏิบัติงาน
มิให้หวั่นไหวเอนเอียงด้วยอำนาจแห่งโลกธรรมและอคติ. นอกจากนั้น ต้องฝึก 
ให้มีความสุขุมถี่ถ้วน ในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เพื่อประคับประคองป้องกัน 
มิให้งานที่ทำบกพร่องผิดพลาด ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใด. ถ้าทำได้ดังนี้ ทุกคนก็จะ 
เป็นนักกฎหมายที่ดี ผู้ธำรงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมอย่างเที่ยงแท้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา. 

ขออวยพรให้เนติบัณฑิตใหม่ทุกคน มีความสุขความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่
การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดี
จงทุกเมื่อทั่วกัน. 

145