พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำปีการศึกษา 2558

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประจำปีการศึกษา 2558
ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ข้าพเจ้า.
บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต้องถือว่ามีความตั้งใจที่มั่นคงแน่วแน่
และมีความเพียรอยู่มาก เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ศึกษาเล่าเรียนได้ โดยไม่ต้องเข้าเรียนในชั้น
ตามปรกติ ทำให้ทุกคนต้องตั้งใจพยายามศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลัง จนประสบความสำเร็จ
ในการศึกษา. จึงขอให้บัณฑิตได้รักษาความตั้งใจอันแน่วแน่ และความเพียรพยายามอันเหนียวแน่น
ที่เคยช่วยให้ประสบความสำเร็จมาแล้วนี้ไว้ให้มั่นคง เพราะในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติกิจการงาน
ต่อไปนั้น มีปัญหาและอุปสรรคคอยกีดขวางความสำเร็จยิ่งกว่าในเวลาเรียนหลายเท่านัก. ความรู้
ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา รวมทั้งความตั้งใจจริงและความเพียรพยายาม ไม่ย่นย่อหรือท้อถอย
กับความยากลำบากทั้งปวง จะช่วยให้แต่ละคนสามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้
อย่างหนักแน่นมั่นคง ส่งเสริมให้ชีวิตและกิจการงานดำเนินก้าวหน้าไปได้โดยสวัสดี จนบรรลุ
ผลสำเร็จคือความเจริญมั่นคงได้ดังประสงค์.
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบแต่ความสุขความเจริญ
จงทั่วกัน.