พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประจำปีการศึกษา 2558– 2559

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีนี้. ขอแสดง
ความชื่นชมกับทุก ๆ คน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จอันน่าภูมิใจ.
ตามที่รายงานให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และในปีนี้ได้มีโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้วหลายโครงการนั้น
น่าสนใจและน่ายินดีอย่างยิ่ง เพราะมหาวิทยาลัยนี้เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ในทุกส่วน
ทุกภาคของประเทศ ย่อมจะมีความรู้ความเข้าใจในสภาวะความเป็นจริงของสังคม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี. โครงการ
พัฒนาที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น จึงเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ เป็นผลดีแก่การแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมาก. บัณฑิตทุกคนของมหาวิทยาลัยนี้ทุกแห่ง จึงควรจะพิจารณา
ให้เห็นประโยชน์และความสำคัญ แล้วร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน เป็นกำลังหลักในการ
ประคับประคองส่งเสริมการปฏิบัติงานพัฒนา ให้ทุกถิ่นทุกพื้นที่ในบ้านเมืองเรา มีความเจริญมั่นคง
ในทุก ๆ ด้าน.
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่
ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความเจริญจงทั่วกัน.