พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ประจำปีนี้. ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติ
และความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ แก่ข้าพเจ้า.
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมมีความปรารถนาอยู่ทั่วกัน ที่จะออกไปทำงาน
ให้สำเร็จผล เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนและส่วนรวมต่อไป. ความปรารถนาทั้งนั้น
เป็นสิ่งที่ดี และจะสำเร็จผลเป็นจริงได้ก็ด้วยทุกคนมีหลักปฏิบัติที่ดี. ข้อแรก ไม่ว่าจะทำงานใด
ต้องตั้งใจกระทำให้จริง ด้วยความรับผิดชอบ และด้วยความอุตสาหะหมั่นขยัน โดยมุ่งถึงผลอัน
เป็นประโยชน์ของงานนั้นเป็นสำคัญ. ข้อสอง ต้องใช้หลักวิชา ใช้เหตุผลความถูกต้อง และความคิดไตร่ตรองที่สมบูรณ์รอบคอบประกอบด้วยสติและปัญญา เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินปัญหาและเป็น
เครื่องชี้นำแนวทางปฏิบัติอยู่เสมอ. ข้อสาม ต้องถือว่างานทุกด้าน ย่อมสัมพันธ์พึ่งพิงกันและกันอยู่
จึงจำเป็นต้องรู้จักประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายอย่างเฉลียวฉลาด ด้วยความเมตตาปรองดองกัน. หลักปฏิบัติทั้งสามข้อนี้ ถ้านำไปใช้ให้ครบถ้วนพอเหมาะพอดี เชื่อว่าจะช่วยให้แต่ละคนประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตและกิจการงานได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.
ข้าพเจ้าขอมอบปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป. ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความสุขความเจริญและ
ความสำเร็จสมประสงค์จงทั่วกัน.