พระราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ วิทยาลัยการทัพอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มามอบปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง อีกวาระหนึ่ง. ขอแสดงความชื่นชมกับทุก ๆ ท่าน
ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ท่านทั้งหลายล้วนแต่เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายทหารและ
พลเรือน ทั้งได้รับการศึกษาอบรมพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคงระดับสูงของชาติมาแล้ว
ย่อมทราบตระหนักเป็นอย่างดีว่า การรักษาความมั่นคงของประเทศนั้น มิใช่การป้องกันด้วยกำลังรบ
เพียงอย่างเดียว หากแต่มีการอื่นอีกหลายอย่างที่จะต้องปฏิบัติพร้อมกันไป ที่สำคัญคือการสร้างเสริม
ความปลอดภัยและความมั่นคงในบ้านเมือง ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความผาสุกร่มเย็น
ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกอุ่นใจ มั่นใจ ที่จะอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเมือง เป็นชาติ และทำให้ทุกคน
เกิดความสำนึกในชาติ มีความเข้าใจลึกซึ้งว่าจะป้องกันรักษาชาติบ้านเมืองไว้ เพราะเป็นที่อยู่
ที่ทำกินอันประเสริฐสุด. ดังนั้น ทุกคนจึงชอบที่จะตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ ที่จะร่วมกันปฏิบัติ
บริหารงานทุกอย่างให้พัฒนาก้าวหน้าและประสานส่งเสริมกัน ด้วยความเข้มแข็งและบริสุทธิ์ใจ
โดยถือเอาความมั่นคงปลอดภัยของบ้านเมืองและความผาสุกร่มเย็นของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด.
ขออวยพรให้ทุกท่านมีความเข้มแข็งมั่นคงทั้งในความคิดและการกระทำทุกสิ่ง
เพื่อสามารถจรรโลงรักษาบ้านเมือง ให้ดำรงมั่นอยู่ด้วยความเป็นอิสระร่มเย็นตลอดไป ทั้งขอให้
ประสบความสุข ความสำเร็จ และความสวัสดี จงทุกเมื่อทั่วกัน.