พระราโชวาท ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเฝ้า ฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561
พระราโชวาท 

ในโอกาสที่นักเรียนทุนพระราชทาน 
ในโครงการทุนการศึกษา ฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ (ม.ท.ศ.) 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาและโล่เชิดชูเกียรติ 
และนักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เข้าเฝ้า ฯ แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันศุกร์ ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนทุนรุ่นที่สาม 
ถึงรุ่นที่เก้า และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนรุ่นที่สิบ ในปีการศึกษานี้. 
ขอแสดงความชื่นชมด้วยกับครูและนักเรียนทุนที่ได้รับเกียรติและการยกย่อง ในฐานะ 
ที่ได้ปฏิบัติตนปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างดีเด่น รวมทั้งนักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษา 
ระดับสูงสุดตามเจตนารมณ์ของโครงการ. 

ตามที่รายงานให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการทุนการศึกษา ซึ่งบ่งชี้ถึง 
ผลเชิงประจักษ์อย่างรอบด้านนั้น น่าพอใจอย่างมาก. จึงขอขอบใจคณะกรรมการ 
มูลนิธิ เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่าย และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมมือกันปฏิบัติ
พัฒนางานของมูลนิธิอย่างเต็มกำลัง จนงานทุกด้านมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด. 
เห็นได้จากพัฒนาการของนักเรียนทุน ที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมีผลสำเร็จ 
ทางการศึกษาที่ดี และมีความตั้งใจดีที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม. 
ขอให้ทุกท่านได้รักษาและช่วยกันสืบสานแนวทางดำเนินงานที่ได้ปฏิบัติมาด้วยดีแล้วนี้ 
และขยายผลให้ต่อเนื่องกว้างขวางยิ่งๆ ขึ้นไป. 

สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนทุกคน เมื่อได้รับโอกาสทางการศึกษาสมดังที่
ตั้งใจแล้ว ก็ขอให้ใช้โอกาสอันดีนี้พัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ให้เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อม 
ด้วยความรู้และความดี มีระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่. ส่วนผู้ที่
กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน ไม่ว่าจะเป็นงานใดก็ตาม จะต้องศึกษางานนั้น 

533

ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แล้วตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความรู้ความสามารถและคุณสมบัติ
ที่สร้างสมมาทุกอย่าง ให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ. หากมีปัญหา 
ข้อขัดข้องเกิดขึ้น ซึ่งเป็นปรกติของการทำงาน ก็ขอให้ปฏิบัติแก้ไขด้วยความรู้
ความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ ประกอบด้วยความเข้มแข็งอดทน. แต่ละคน 
จะได้สามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญที่แท้ ทั้งแก่ตน 
แก่ส่วนรวม และแก่ชาติบ้านเมือง. 

ขออวยพรให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนช่วยเหลืองาน 
ของมูลนิธิทุนการศึกษาทุกคน ประสบความสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิต 
สมดังที่ตั้งใจปรารถนาทุกประการ. 

534