พระราโชวาท ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2560

สำเนา
พระราโชวาท
ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรม “หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ 20
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 ในวันนี้.
กระบวนการยุติธรรม แม้จะประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วย แต่ทุกหน่วยงาน
ก็มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือการอำนวยความยุติธรรมที่ถูกต้องเที่ยงตรงให้แก่ประชาชน
โดยเสมอหน้า. ด้วยเหตุนี้ ทางราชการจึงจัดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ เพื่อให้มีความรู้ที่ยิ่งลึกซึ้งกว้างขวางขึ้น ทั้งในด้านตัวบทกฎหมายและด้านอื่น ๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครอง และมีความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน. ความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องเหล่านี้ ล้วนมีประโยชน์ยิ่งแก่การปฏิบัติบริหารงาน และการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง. ข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมด้วยกับผู้สำเร็จการอบรม
ในครั้งนี้ และหวังว่าทุกท่านจะร่วมมือร่วมงานกันให้ประสานส่งเสริมกัน โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ และด้วยความสุจริตจริงใจ เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทยดำเนินก้าวหน้าไปอย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ เป็นหลักอันมั่นคงหนักแน่นที่ประชาชนผู้อยู่ใต้บังคับของกฎหมายจะพึ่งพิงอาศัยได้แท้จริง.
ขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกคน และผู้ที่มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน ประสบแต่
ความสุขความเจริญจงทุกเมื่อทั่วกัน.