พระราโชวาท ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 21 เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561

พระราโชวาท

ในโอกาสที่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง” รุ่นที่ ๒๑
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ได้มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรม
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๒๑ ในวันนี้.

กระบวนการยุติธรรม เป็นกระบวนการสำคัญที่อำนวยประโยชน์ในการจรรโลง
รักษาความสงบมั่นคงของประชาชนและประเทศชาติ. แต่ประโยชน์ดังกล่าวนั้น
จะบังเกิดขึ้นได้แท้จริงหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ประกอบพร้อมกัน
หลายส่วน ทั้งตัวบทกฎหมาย ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และสำคัญที่สุด
ก็คือความรู้ความสามารถและความยุติธรรมเที่ยงตรงของบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม. การที่ทางราชการได้จัดให้ท่านทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ได้เข้ารับการอบรมเป็นพิเศษ
เช่นนี้จึงมีความจำาเป็นและมีประโยชน์มาก. ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมด้วย
กับผู้สำเร็จการอบรม และหวังว่าทุกท่านจะได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความรู้
ความสามารถ และโดยความถูกต้องเป็นธรรม เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมของไทย
อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนได้โดยเสมอหน้า อันจะนำมาซึ่งความเจริญ
มั่นคงและความร่มเย็นเป็นปรกติสุขของชาติบ้านเมือง.

ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการอบรมทุกคน และผู้มาร่วมในพิธีนี้ทุกท่าน มีความ
ก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตและหน้าที่การงาน สมตามปณิธานปรารถนา.

89