พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565
————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะได้รับความสำเร็จในอาชีพการงานเช่นเดียวกัน. แต่การประกอบกิจการงานให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้เหมาะสม คือจะต้องพอเหมาะพอดีกับศักยภาพ และพื้นฐานปัจจัยที่แต่ละคนมีอยู่. ทั้งนี้ เพราะเป้าหมายที่สูงเกินไป อาจทำให้บังเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้ จนล้มเลิกเสียกลางคัน ส่วนเป้าหมายที่ต่ำเกินไป ก็ไม่ก้าวหน้าและไม่เป็นประโยชน์. ทุกคนจึงต้องสำรวจตัวเองอย่างถี่ถ้วน ให้ทราบชัดถึงความรู้ ความถนัด และความสามารถทุกด้านของตน
แล้วกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้พอเหมาะพอดี. เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ก็จะสามารถกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้. จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาตั้งเป้าหมายของตนให้ถูกต้อง แล้วลงมือปฏิบัติด้วยความอุตสาหะอดทนและความตั้งใจจริง จนบรรลุถึงความสำเร็จ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.