พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
วันจันทร์ ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕
————————-

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น มิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียว หากแท้จริงยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจ รวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด้วย. เหตุนี้ ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต นอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้ว จึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย ๔ ประการ. ประการแรก ต้องมีวิจารณญาณที่ถูกต้องเที่ยงตรง ในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่าง ๆ. ประการที่สอง ต้องมีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านของตนให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้. ประการที่สาม ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในความดี ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อม. ประการที่สี่ ต้องมีความอดทนเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใด ๆ. จึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณสมบัติทั้ง ๔ ประการนี้ของตน แล้วเร่งสร้างเสริมในส่วนที่ยังบกพร่อง. แต่ละคนจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขความสำเร็จในชีวิตและกิจการงานจงทั่วกัน.