พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาในวันนี้ นับว่าเป็นผู้มีความพร้อม ที่จะนำพาตนเองก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยใช้ความรู้ทางดนตรีปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวม.
ในการทำงานทุกอย่างทุกประเภทนั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยสำคัญสองประการ คือความรู้ที่กว้างขวางลึกซึ้ง กับความคิดที่เป็นระเบียบเป็นเหตุเป็นผล จะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมิได้. คนเราไม่ว่าจะมีความรู้มากเพียงใด หากความคิดสับสนไม่เป็นระเบียบ ก็จะไม่สามารถจับเหตุจับผล หรือเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงในองค์ประกอบและลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ของงาน ทำให้ไม่อาจพิจารณาเลือกสรรความรู้มาปรับใช้ในงานได้อย่างเหมาะสม. ตรงข้าม หากมีความคิดที่เป็นระเบียบ แต่ความรู้ไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพอ ก็จะไม่สามารถใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ เพราะขาดหลักวิชาที่หนักแน่นเป็นพื้นฐานรองรับ. จึงขอให้บัณฑิตตั้งใจพยายามเพิ่มพูนความรู้และฝึกฝนความคิดอยู่เสมอ จะได้ทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างเต็มภาคภูมิ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ประสบความสุขสวัสดีทั้งในชีวิตและกิจการงานโดยทั่วกัน.