พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565
————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
มหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้ เป็นมหาวิทยาลัยในแบบที่ให้โอกาสแก่ผู้ปรารถนาวิชาความรู้ ให้เข้ามาศึกษาค้นคว้าวิทยาการต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางและอย่างอิสระ จึงอำนวยประโยชน์ได้มากในด้านสนับสนุนส่งเสริมบุคคลทั่วไป ให้ได้เพิ่มพูนและฟื้นฟูความสามารถของตนทางด้านวิชาการ. บัณฑิตทั้งหลายไม่ว่าจะมีการงานทำอยู่แล้ว หรือกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม ควรจะได้นำความรู้ความสามารถที่สร้างเสริมมาด้วยดีดังกล่าว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน โดยคำนึงถึงความพอเหมาะพอดีอยู่เสมอ. ความพอเหมาะพอดีนี้ เป็นหลักสำคัญของการประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่าง. การวางตัวให้พอเหมาะพอดีกับภาวะฐานะและหน้าที่ของตน รวมทั้งการทำงานโดยนำความรู้และวิทยาการมาปรับใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ ความจำเป็น และสถานการณ์แวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน. จึงขอให้บัณฑิตพิจารณาหาความพอเหมาะพอดีของตนให้ทราบชัด แล้วประพฤติปฏิบัติการทุกอย่าง
โดยไม่ให้ขาดและไม่ให้เกิน.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกสวัสดีจงทั่วกัน.