พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยา
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2565
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
บัณฑิตทั้งหลายคงจะมีความมุ่งมั่นปรารถนา ที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานสมกับที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา. ไม่ว่าจะทำงานประเภทใดสาขาใดก็ตาม แต่ละคนต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย. แต่ในการทำงานนั้น ก็อาจมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบ้าง ยากที่จะหลีกเลี่ยงพ้น. ทุกคนจึงควรระลึกไว้เสมอว่า อุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของการทำงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยฝึกฝนขัดเกลาความรู้ความสามารถของคนเราได้เป็นอย่างดี. เมื่อต้องเผชิญอุปสรรคปัญหา หากแต่ละคนตั้งสติให้มั่นคง ใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาอย่างรอบคอบและรอบด้าน แล้วเร่งปฏิบัติแก้ไขให้ถูกต้องตรงจุด งานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จผลสมบูรณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้. จึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปเป็นข้อคิดและแนวปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงาน ตลอดจนการดำเนินชีวิตต่อไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความเจริญก้าวหน้าและความผาสุกมั่นคงทุกประการ.