พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันแห่งนี้ เรียกได้ว่าเป็นนักพัฒนา กล่าวคือ เป็นผู้ทรงความรู้ด้านการพัฒนา ซึ่งสามารถสร้างสรรค์สังคมได้ทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรม. ทางรูปธรรม ได้แก่การพัฒนาสิ่งปลูกสร้าง และปรับปรุงองค์กรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ส่วนทางนามธรรม ได้แก่การพัฒนาความคิดจิตใจ และให้ความรู้แก่บุคคลต่าง ๆ เพื่อให้เขาเหล่านั้นดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงราบรื่น ทั้งสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ตนแก่ส่วนรวมได้ ตามภาวะฐานะและกำลังความสามารถของตน. จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ทราบตระหนักถึงหน้าที่ในการพัฒนาดังที่กล่าว แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นโดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อความเจริญมั่นคงของชาติบ้านเมืองสืบไป.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีความเจริญมั่นคงในชีวิตและกิจการงาน สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน.