พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 14 มกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ปัจจุบัน วิทยาการต่าง ๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง. ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีอันก้าวหน้าทันสมัย ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน และในกิจการงานทุกด้าน. บัณฑิตผู้มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้า จึงต้องขวนขวายแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยหมั่นศึกษาค้นคว้า ด้วยความช่างคิด ช่างสังเกต แล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งชัดว่า สิ่งใดเป็นประโยชน์เป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นโทษเป็นความเสื่อม. จะได้เลือกนำข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ มาปรับใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์แก่ตน แก่งาน และแก่ประเทศชาติ. ถ้าทำได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ คือเป็นผู้ที่รู้จริง และปฏิบัติได้จริง.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคน มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานสร้างสรรค์ความสุข ความสำเร็จ และความเจริญมั่นคงในชีวิต ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ มีความผาสุกสวัสดีโดยทั่วกัน.