พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2565
—————————

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชม
ต่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ ทั้งขอขอบใจสถาบันเป็นอย่างมาก ที่มอบปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ แก่ข้าพเจ้า.
ท่านทั้งหลายต่างก็มีความรู้ความสามารถ และบรรลุผลสำเร็จทางการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้แล้ว. ในภายภาคหน้า เมื่อนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการทำงาน ขอให้ทุกคนได้ตระหนักว่า การทำงานกับการศึกษาเล่าเรียนนั้น มีปัจจัยสำคัญที่มิได้แตกต่างกันนัก คือต้องอาศัยความมีระเบียบวินัย ทั้งในการคิด การปฏิบัติ และการร่วมงานกับผู้อื่น. ในการทำงานใดก็ตาม เมื่อทำอย่างมีระเบียบวินัย งานก็จะดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นขั้นเป็นตอน และหากมีปัญหาเกิดขึ้น ก็จะสามารถปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตรงจุด. โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานพัฒนา ซึ่งโดยธรรมชาติเป็นงานที่ต้องทำร่วมกันหลายคนหลายฝ่าย ระเบียบวินัยจึงสำคัญอย่างมาก. ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ปฏิบัติงานพัฒนาต่อไป จึงควรสร้างสมอบรมระเบียบวินัยในตน ให้ยิ่งเจริญขึ้นอยู่เสมอ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสุขและความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานจงทั่วกัน.