พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2565

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
———————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันนี้. ขอแสดงความชื่นชมต่อผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว ถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถ เพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงาน สร้างความสำเร็จแก่ตนเองแก่ส่วนรวมได้. ในการทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จและความเจริญนั้น บัณฑิตจะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ ไปปรับใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพ จนมีความเชี่ยวชาญชำนาญ. อีกประการหนึ่ง จะต้องตระหนักด้วยว่า ปัจจัยสำคัญที่ประคับประคองเกื้อกูลการทำงาน คือคุณธรรมความสุจริต ศรัทธาความเชื่อมั่นในความดี และศีลธรรมความประพฤติปฏิบัติที่ดีที่ชอบ. หากบัณฑิตถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติดังกล่าวนี้ กิจการงานทุกอย่างที่ทำ ก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติได้เป็นแน่แท้.

ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคน และทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ มีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.