พระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564

พระราโชวาท
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
ประจำปีการศึกษา 2563
ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม 2564
————————–

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ในวันนี้. ข้าพเจ้ายินดีที่ได้ทราบจากรายงานว่า กิจการทุกด้านของสถาบันดำเนินมาด้วยดีตามที่มุ่งหมาย. ขอแสดงความชื่นชมต่อบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ.
ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล นับเป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย และให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด อันเป็นการฟื้นฟูและเสริมสร้างกำลังกายพลังใจ ให้ผู้เจ็บป่วยและผู้รับบริการทุกคนได้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติบ้านเมืองได้. บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย และกำลังจะได้ออกไปประกอบวิชาชีพพยาบาล จึงควรภาคภูมิใจในคุณค่าและความสำคัญของวิชาชีพนี้ แล้วตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลัง ด้วยความรู้ในหลักวิชา ความสามารถในการนำความรู้ไปปรับใช้ ความยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และความมั่นคงหนักแน่นในคุณธรรม. ถ้าแต่ละคนปฏิบัติได้ดังนี้ ก็จะเป็นการทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งแก่ตน แก่ทุกคนในสังคม และแก่ส่วนรวมประเทศชาติ.
ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต มีความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ทั้งขอให้ทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ มีความเจริญสวัสดีจงทั่วกัน.